Hướng dẫn chấm thi tiểu luận, bài tập lớn, bài thu hoạch  
Quy dinh ve che do lam viec doi voi Giang vien truong  
Quy định chấm điểm KLTN và các HP khác  
Quy định NCKH đối với GV  
Các link GV thường dùng  
Các công tác phối hợp với Thư Viện  
Nội quy cơ quan UFM  
Quy định Công tác giảng dạy  
Quy định Học tập nâng cao trình độ GV  
1917-QĐ Ban hanh Quy dinh thi KTHP