Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc Đại học học kì cuối năm 2020  
Kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2 bậc Cao đẳng học kì cuối năm 2020  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng học kì cuối năm 2020  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và viết Khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học đợt 2 năm 2020 (Học kì cuối 2020)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc Đại học - học kì giữa năm 2020  
Kế hoạch thực hiện đồ án môn học, thực tập nghề nghiệp bậc Cao đẳng học kì giữa 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp hệ Liên thông đại học chính quy học kì đầu 2020 (LTDH13TC2)  
Kế hoạch thực tập cuối khóa hệ Liên thông Đại học chính quy đợt 1 năm 2020 (LTDH14TC1)  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng - C17 học kì đầu năm 2020  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và viết Khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học đợt 1 năm 2020