Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN đợt 1 năm 2022 các khóa đào tạo bậc Đại học chính quy chuyên ngành TDCN, NH, TCBH và ĐT  
Kế hoạch thực tập và viết KLTN đợt 1 năm 2022 các khóa đào tao bậc Đại học chính quy chuyên ngành TCDN, NH, TCBD và ĐT  
Kế hoạch tổ chức chuyên đề thực tập và viết KLTN đợt 1 năm 2022 các khóa đào tạo bậc Đại học chính quy chuyên ngành TCDN, NH, TCBH và ĐT  
Kế hoạch thực hiện học phần đồ án TCDN bậc cao đẳng HK1 2022 lớp CLC_19CTC  
Danh sách phân công hướng dẫn bậc đại học và cao đẳng HK 1 năm 2022  
CD_Kế hoạch thực hiện học phần đồ án Tài chính DN, nghiệp vụ ngân hàng  HK Cuối 2021 lớp CLC18CTC, CLC19CTC  
CD_kế hoạch THNN1,2 ngành Tài chính Ngân hàng lớp CLC18CTC, CLC19CTC  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN đợt 3 năm 2021  
Kế hoạch thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2021  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Bậc cao đẳng các khóa đào tạo, hệ chính quy đợt 3 năm 2021 ngành TCNH