Thông báo về việc điều chỉnh cách thức tổ chức học phần Thực tập cuối khóa và Khóa luận tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2021  
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BẬC CAO ĐẲNG LỚP CLC_18CTC01  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1,2 BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚP CLC_18CTC01  VÀ CLC_19CTC  
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH DOANH  NGHIỆP, TÀI CHÍNH BẢO HIỂM - ĐẦU TƯ HỌC KỲ GIỮA 2021  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Đại học Học kì đầu năm 2021  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng học kì đầu năm 2021  
Kế hoạch làm thực hành nghề nghiệp bậc Đại học học kì đầu năm 2021  
Kế hoạch làm đồ án môn học, thực tập nghề nghiệp 1 bậc Cao đẳng học kì đầu năm 2021  
Kế hoạch thực tập cuối khóa hệ Liên thông Đại học chính quy đợt 2 năm 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc Đại học học kì cuối năm 2020