Danh sách SV thực hiện TTCK và KLTN đợt 1 năm 2023  
Kế hoạch thực hiện KLTN đợt 1 năm 2023 (khóa 17-19D và LTDHT13-16)  
Kế hoạch thực hiện KLTN đợt 1 năm 2023 (khóa 16D và LTDH12)  
Kế hoạch Thực tập TN HK3.2022 hệ Cao đẳng  
HK3.2022. TTCK or KLTN (Thực tập cuối khóa / Khóa luận tốt nghiệp) hệ Đại học  
Thông báo hướng dẫn KLTN và TTCK của HK3 năm 2022 - cập nhật đến 10g ngày 26092022  
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp CLC-19CTC  
Kế hoạch thực hiện KLTN 17D 18D 19D va LTDH 13 14 15 16  
Kế hoạch thực hiện KLTN 16D va LTDH12  
Danh sách SV thực hiện các học phần Thực tập tốt nghiệp, cuối khóa