TỌA ĐÀM “CHIA SẺ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHỔ BIẾN, ÁP DỤNG CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHẰM ĐỔI MỚI NỘI DUNG GIẢNG DẠY”  
KH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM Chia sẻ định hướng, nghiên cứu và phổ biến, áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới nội dung giảng dạy  
2023_HD129-HD VV xét công nhận và chi hỗ trợ đối với bài báo khoa học  
[20230210] 180-TB VV đăng ký thực hiện đề tài NCKH  
TỌA ĐÀM “CHIA SẺ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU”  
[20220915] 1757-TB VV tham dự hội thảo quốc tế  
[20220705] 1713-QD Ban hành Quy định biên soạn bài giảng trực tuyến dạng video  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “NGÂN HÀNG SỐ”  
NCKH GV_ Quy trình đề tài cơ sở chính thức  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG”