BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “ỨNG DỤNG BIG DATA VÀ AI TRONG NGÂN HÀNG SỐ”  
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ” VÀ “CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”  
2238-KH	Tổ chức Hội thảo cấp Quốc gia  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN”  
TỌA ĐÀM  “CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU”  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2/2022  “TÍNH THỰC TIỄN CỦA GIẢNG VIÊN TRONG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG” VÀ THAM QUAN KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MÌNH QUẬN 7  
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “FINTECH VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG”  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “NGÂN HÀNG SỐ”  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG”  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỢP LÝ TẠI VIỆT NAM”