2022_QD717-QD vv sua doi , bo sung mot so dieu cua quy dinh dao tao dai hoc  
2019_QD1889-QD_ban_hanh_CDR_19D_Daitra  
2019_QD1888-QD_banhanh_CDR_19D_CLC  
2018_QD1568-QD_banhanh_CDR_18D  
2017_QD1079-QD_Banhanh_CDR_17D_CLC  
2017_QD1078_QD_banhanh_CDR_17D_Daitra  
2015_QD1877_QD_chuan_dau_ra_15D_CLC  
2015_QD1876_QD_chuan_dau_ra_15D_dai_tra  
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy theo tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing