HK3.2022. TTCK or KLTN (Thực tập cuối khóa / Khóa luận tốt nghiệp) hệ Đại học  
 (i) biên bản làm việc với DN, (ii) nhật ký thực tập của sinh viên  
Biểu mẫu NCKH SV  
  • 25/07/2017

Biểu mẫu NCKH SV

Quy định biểu mẫu NCKH SV

Biểu mẫu đơn từ Sinh viên  
  • 25/07/2017

Biểu mẫu đơn từ Sinh viên

Biểu mẫu đơn từ Sinh viên

Biểu mẫu Nhật ký thực tập TN  
  • 27/02/2017

Biểu mẫu Nhật ký thực tập TN

Biểu mẫu Nhật ký thực tập TN

Biểu mẫu Khóa luận TN-Thực tập TN-Thực hành NN  
  • 07/11/2016

Biểu mẫu Khóa luận TN-Thực tập TN-Thực hành NN

Biểu mẫu Khóa luận TN-Thực tập TN-Thực hành NN