LINK Google Drive thống kê các văn bản do khoa TCNH phát hành  
VB hướng dẫn có kèm biểu mẫu mượn HỘI TRƯỜNG, PHÒNG HỌC  
Các biểu mẫu đánh giá thi đua  
Biểu mẫu đề nghị nhà trường thanh toán  
Biểu mẫu đề nghị Khoa TCNH thanh toán  
Tài liệu v/v trình ký văn bản  
VB hướng dẫn hành chính khoa  
Biểu mẫu sáng kiến