1533-QD Ban hành danh sách học phần đào tạo Thạc sĩ  
2425-QD ban hành chuẩn đầu ra CTDT ThS TCNH  
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành TCNH 2021  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022  
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngànhTài chính Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu năm 2020  
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngànhTài chính Ngân hàng theo định hướng ứng dụng năm 2020  
Đề cương học phần Thạc sĩ TCNH Khóa 12  
Đề cương học phần Thạc sĩ TCNH Khóa 10