Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing  
  • 05/09/2017

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing (Cập nhật năm 2017)  
  • 05/09/2017

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing (Cập nhật năm 2017)

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing (Cập nhật năm 2017)

Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên UFM  
  • 27/07/2017

Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên UFM

Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên UFM

Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên UFM  
  • 27/07/2017

Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên UFM

Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên UFM

Quy chế công tác sinh viên UFM  
  • 27/07/2017

Quy chế công tác sinh viên UFM

Quy chế công tác sinh viên UFM

Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 26/02/2016

Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên  
  • 09/11/2014

Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên

Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên