857-QD vv ban hanh Quy dinh ve trich dan va chong dao van cua truong  
QD vv sua doi , bo sung mot so dieu cua quy dinh dao tao dai hoc  
QD ban hanh chuong trinh dao tao DH co che dac thu  
QD vv thanh lap to cong tac trien khai ke hoach hop tac voi cac truong dai hoc  
QD Ban hanh quy dinh trich lap va su dung quy ho tro sinh vien truong  
Quy dinh ve che do chinh sach doi voi sinh vien hinh thuc chinh quy  
Quyết định về việc quy định mức học phí các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo năm 2022  
Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên khóa 2021 năm trình độ đại học hình thức chính quy không chuyên ngành ngôn ngữ Anh và các ngành công nghệ thông tin đạt các ban bằng, chứng chỉ Tiếng Anh, Tin h  
Quyết định ban hành quy định xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy khóa tuyển sinh năm 2021 đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh của t  
Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing  
  • 05/09/2017

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing