BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA TCNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” 2023  
Khảo sát về mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng (dành cho cựu SV)  
Kế hoạch hoạt động Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa  TCNH năm 2021  
Danh sách cựu sinh viên 16D  
Danh sách cựu sinh viên 15D  
Danh sách cựu sinh viên 14D  
Danh sách cựu sinh viên 13D  
Danh sách cựu sinh viên 12D  
Quyết định kiện toàn nhân sự Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2019  
Cựu sinh viên Khoa TCNH