Thông báo Danh sách phân công GV hướng dẫn đề tài NCKHSV năm 2021 của Khoa TCNH  
Thông báo Kế hoạch triển khai Giải thưởng  
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu các hoạt động và Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên  
Thông báo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần 21 năm 2019  
Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2019  
Thông báo Danh sách phân công GV hướng dẫn đề tài NCKHSV năm 2019 của Khoa TCNH  
Thông báo triển khai kế hoạch Giải thưởng  
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên năm 2018 (Cấp độ Cơ bản)  
  • 07/08/2018

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên năm 2018 (Cấp độ Cơ bản)

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên năm 2018 (Cấp độ Cơ bản)

Quy định hoạt động NCKH SV năm 2017  
  • 15/06/2018

Quy định hoạt động NCKH SV năm 2017

Quy định hoạt động NCKH SV năm 2017

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2018  
  • 03/06/2018

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2018

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2018