Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2019  
Thông báo Danh sách phân công GV hướng dẫn đề tài NCKHSV năm 2019 của Khoa TCNH  
Thông báo triển khai kế hoạch Giải thưởng  
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên năm 2018 (Cấp độ Cơ bản)  
  • 07/08/2018

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên năm 2018 (Cấp độ Cơ bản)

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên năm 2018 (Cấp độ Cơ bản)

Quy định hoạt động NCKH SV năm 2017  
  • 15/06/2018

Quy định hoạt động NCKH SV năm 2017

Quy định hoạt động NCKH SV năm 2017

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2018  
  • 03/06/2018

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2018

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2018

Thông báo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XX năm 2018  
  • 17/04/2018

Thông báo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XX năm 2018

Thông báo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XX năm 2018

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 7 năm 2018  
  • 11/09/2017

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 7 năm 2018

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 7 năm 2018

Biểu mẫu NCKH SV 2017  
  • 25/07/2017

Biểu mẫu NCKH SV 2017

Biểu mẫu NCKH SV 2017

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 6 năm 2017  
  • 05/10/2016

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 6 năm 2017

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 6 năm 2017