TB điều chỉnh tiến độ NCKH SV đợt 1 - 2023  
857-QD vv ban hanh Quy dinh ve trich dan va chong dao van cua truong-25.3.2022  
[20230203] 133 - KH VV tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên NCKH 2022  
2983-QD VV khen thưởng Giảng viên có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải  
KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NĂM 2022  
LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NĂM 2022  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NCKH SV cấp khoa Năm 2023 (1571/KH-ĐHTCM)  
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức NCKH sinh viên chuẩn bị tham gia giải thưởng tài năng kinh tế trẻ lần 12 năm 2023  
Thông báo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2022 và phát động giải thưởng tài năng kinh tế trẻ lần 12 năm 2023  
Quyết định 845 ban hành quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên