Thông báo về việc thử nghiệm hệ thống đăng ký học phần phiên bản mới đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy  
Thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2019  
Thông báo lịch tư vấn chuyên ngành đối với sinh viên khóa 18D - Hệ Đại trà  
Thông báo Lịch sinh hoạt của cố vấn học tập đối với sinh viên trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2019  
Thông báo trao học bổng khuyến khích học tập HK đầu - Năm 2018 và Tổng kết năm học 2017-2018  
  Thông báo về việc nghỉ học đối với các lớp học phần hệ chính quy của Trường có lịch học từ ngày 22/6/2018 đến ngày 27/6/2018  
  • 17/06/2018

Thông báo về việc nghỉ học đối với các lớp học phần hệ chính quy của Trường có lịch học từ ngày 22/6/2018 đến ngày 27/6/2018

Thông báo về việc nghỉ học đối với các lớp học phần hệ chính quy của Trường có lịch học từ ngày 22/6/2018 đến ngày 27/6/2018

  Thông báo Về việc kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo từ C12 đến C15 bậc Cao đẳng hệ chính quy  
  • 17/06/2018

Thông báo Về việc kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo từ C12 đến C15 bậc Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo Về việc kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo từ C12 đến C15 bậc Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo về việc Quyết định và kế hoạch trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018)  
  • 14/06/2018

Thông báo về việc Quyết định và kế hoạch trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018)

Thông báo về việc Quyết định và kế hoạch trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018)

Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018)  
  • 22/05/2018

Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018)

Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018)