Thông báo về kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH SV 2022 và hướng dẫn hoàn thiện đề tài nộp lên trường  
2022_Thong bao Ban lanh dao khoa tiep SV  
860-TB thực hiện thời khóa biểu HK 2 2022 khóa 17 LTĐH  
853-TB đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, thực tập cuối khóa, chuyên đề thực tập  
852-TB Đăng ký làm thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2  
858-KH tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong sinh viên  
831-TB tổ chức khóa luận tốt nghiệp, thực tập cuối khóa, chuyên đề thực tập  
832-TB tổ chức thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 C17,18C,19C  
828-TB lịch thi giáo dục QPAN Hk2  
787-KH Tổ chức kiểm tra sinh viên ngoại trú năm 2022