Danh sách CVHT các lớp Khoa TCNH  
Danh sách sinh viên Khoa TCNH khóa 20D  
Danh sách sinh viên Khoa TCNH khóa 19D  
Danh sách sinh viên Khoa TCNH khóa 18D  
Danh sách sinh viên Khoa TCNH khóa 17D  
Thông báo về việc điều chỉnh cách thức tổ chức học phần Thực tập cuối khóa và Khóa luận tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2021  
Danh sách phân công Cố vấn học tập Khóa 21D  
Thông báo về việc thử nghiệm hệ thống đăng ký học phần phiên bản mới đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy  
Thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2019