Kiểm định CTĐT bậc đại học ngành TCNH của ĐHQG TPHCM 2022  
GCN kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ Đại học  
953-KH Vv tham gia mạng lưới và triển khai đánh giá ngoài  
Quyết định về việc sửa đổi Danh sách thành viên hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành TCNH trình độ đại học và kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành TCNH trình độ Đại học  
Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo 11 ngành đào tạo của trường  
Thông báo kết quả rà soát BCTDG cấp CTDT sau thẩm định lần 1  
Thông báo kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá cấp CTDT  
Sổ tay hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo  
Quyết định cấp GCN KDCLGD CTDT chuyên ngành Ngân hàng bậc đại học CLC  
Quyết định cấp giấy chứng nhận KDCLGD cấp CTDT chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng bậc Thạc sĩ