Các biểu mẫu liên quan đến Công tác đánh giá kết quả RLSV  
Biểu mẫu và thông báo trợ cấp BCS lớp  
Các quyết định phân công CVHT  
Liên chi hội SV khoa TCNH  
Phòng Tài chính - Kế toán: HỌC PHÍ  
Phòng QLĐT xử lý các vấn đề của SV  
Các quy định về tiếng Anh đv SV  
Các hoạt động SV cần tham gia để có thể cải thiện điểm RÈN LUYỆN  
Các thông báo, kế hoạch đánh giá KQ RLSV  
So_tay_CVHT_UFM_2018