Thông báo về kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH SV 2022 và hướng dẫn hoàn thiện đề tài nộp lên trường  
BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỀ TÀI NCKH SV CỦA KHOA TCNH NĂM 2022  
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SV CỦA KHOA TCNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT DỰ THI CÁC CẤP CAO HƠN NĂM 2022  
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CỦA KHOA TCNH NĂM 2022  
861-KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV HK1  
2022_Thong bao Ban lanh dao khoa tiep SV  
860-TB thực hiện thời khóa biểu HK 2 2022 khóa 17 LTĐH  
 
852-TB Đăng ký làm thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2  
858-KH tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong sinh viên