Thông báo thực hiện đề tài NCKH SV năm 2022  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 11 – năm 2022  
Thông báo triển khai giải thưởng tài năng kinh tế trẻ dành cho sinh viên lần 9- năm 2020  
Sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng UFM đạt giải khuyến khích tại Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2021  
Thông báo Danh sách phân công GV hướng dẫn đề tài NCKHSV năm 2021 của Khoa TCNH  
Thông báo Kế hoạch triển khai Giải thưởng  
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu các hoạt động và Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên  
Thông báo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần 21 năm 2019  
Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2019  
Thông báo Danh sách phân công GV hướng dẫn đề tài NCKHSV năm 2019 của Khoa TCNH