2425-QD ban hành chuẩn đầu ra CTDT ThS TCNH  
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành TCNH 2021  
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngànhTài chính Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu năm 2020  
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngànhTài chính Ngân hàng theo định hướng ứng dụng năm 2020  
Chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng Ứng dụng năm 2018  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TCNH 2018 - ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TCNH KHÓA 10  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TCNH KHÓA 9  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TCNH KHÓA 7  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TCNH KHÓA 5