Đội ngũ Giảng viên-Viên chức Khoa Tài Chính-Ngân Hàng 

Đăng bởi Admin
25 Tháng Bảy 2017 3:36:00 CH

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - VIÊN CHỨC KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

 


 

  PGS.TS. Hồ Thủy Tiên    

  Chức danh: Trưởng Khoa  

  Bộ môn: Tài Chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email: tienht@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

  TS. Bùi Hữu Phước    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa 

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp  

  Email: phuoctcdn@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

  PGS.TS. Trần Huy Hoàng    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  hoangth@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

 

  TS. Trần Thị Diện    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Tài Chính-Tiền tệ

  Email:  dientran2804@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Trần Phạm Trác    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  tractchq@yahoo.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Phú Quốc    

  Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  phukhuong71@gmail.com

  Chi tiết >>

  PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  ntmylinh@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

  ThS. Phạm Thị Thu Hồng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  hongpham65@yahoo.com

  Chi tiết >>

  TS. Phan Thị Mỹ Hạnh    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Nguyễn Minh Phúc    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  phappy020687@gmail.com

  Chi tiết >>

 

     

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: 

  Email:  

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Hồ Thị Lam    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  lamhothi@gmail.com

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Ngô Văn Toàn    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  ngovantoan2425@gmail.com

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Lê Thị Ngọc Lan

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  

  Chi tiết >>

 

  TS. Lê Thị Mai Hương

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  maihuongbd@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  nguyenloantchq@gmail.com

  Chi tiết >>

  Cô Nguyễn Bằng Phi

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  nguyenbangphi.tcm@gmail.com

  Chi tiết >>

  Cô Nguyễn Thị Hoa

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  hoanguyenthi77@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  nmbdang@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Vũ Duy    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  duynv.ufm@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Trang    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  trangnguyen6289@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Trần Văn Trung    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  tv.trung@yahoo.com.vn

  Chi tiết >>

 

    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: 

  Email:  

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Lê Thị Thúy Hằng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  hangleufm@gmail.com

  Chi tiết >>

 

      

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: 

  Email:  

  Chi tiết >>

  TS. Trương Văn Khánh    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  vankhanh.ufm@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  NCS-ThS. Phạm Quỳnh Châu    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  

  Chi tiết >>

  ThS. Tô Thị Hồng Gấm

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  tothihonggam@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Vũ Thân

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  nvuthan@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  metyhn@yahoo.com

  Chi tiết >>

  Cô Trần Thị Phương Thanh

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  phuongthanh253@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  ThS. Trần Nam Hương    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  

  Chi tiết >>

   NCS-ThS. Trần Thị Thanh Nga    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  thanhnga1002@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  baongoc250588@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Chu Thị Thanh Trang    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  thanhtrangpk@gmail.com

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Vũ Thanh Tùng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  billvutung@yahoo.com

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Hoàng Tôn Thanh Uyên    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  httuyenufm@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Xuân Dũng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  max.nxd@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  TS. Phạm Thị Thanh Xuân   

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  ptxuanpt@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh     

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  hoalinhnguyen@gmail.com

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Phạm Thanh Truyền

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  phamthanhtruyen88@gmail.com

  Chi tiết >>

  NCS-ThS. Hồ Thu Hoài

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  hoaiho.ueh@gmail.com

  Chi tiết >>

  ThS. Vũ Thị Tươi

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  thaonguyenxanh01487@yahoo.com

  Chi tiết >>

  Thầy Nguyễn Đình An

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  ilovevn84@gmail.com

  Chi tiết >>

  Cô Võ Trần Sơn Nữ Tố Uyên

  Chức danh: Thư ký Khoa

  Bộ môn: 

  Email:  uyenvotran@gmail.com

  Chi tiết >>

  Thầy Đỗ Hồng Lâm

  Chức danh: Thư ký Khoa

  Bộ môn: 

  Email:  honglam0483@gmail.com

  Chi tiết >>