Đội ngũ Giảng viên-Viên chức Khoa Tài Chính-Ngân Hàng 

Đăng bởi Admin
25 Tháng Bảy 2017 3:36:00 CH

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - VIÊN CHỨC KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

 


 

  1. PGS.TS. Hồ Thủy Tiên    

  Chức danh: Trưởng Khoa  

  Bộ môn: Tài Chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email: tienht@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

  2. TS. Bùi Hữu Phước    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa 

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp  

  Email: phuoctcdn@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

  3. PGS.TS. Trần Huy Hoàng    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  hoangth@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

 

  4. TS. Trần Thị Diện    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Tài Chính-Tiền tệ

  Email:  dientran2804@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  5. ThS. Trần Phạm Trác    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  tractchq@yahoo.com

  Chi tiết >>

  6. ThS. Nguyễn Phú Quốc    

  Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  phukhuong71@gmail.com

  Chi tiết >>

  7. ThS. Phạm Thị Thu Hồng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  hongpham65@yahoo.com

  Chi tiết >>

  8. TS. Phan Thị Mỹ Hạnh    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

  Chi tiết >>

  9. NCS-ThS. Nguyễn Minh Phúc    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  phappy020687@gmail.com

  Chi tiết >>

  10. ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  ngvan06@gmail.com

  Chi tiết >>

  11. NCS-ThS. Hồ Thị Lam    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  lamhothi@gmail.com

  Chi tiết >>

  12. NCS-ThS. Ngô Văn Toàn    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  ngovantoan2425@gmail.com

  Chi tiết >>

  13. NCS-ThS. Lê Thị Ngọc Lan

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  

  Chi tiết >>

 

  14. TS. Lê Thị Mai Hương

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  maihuongbd@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  15. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  nguyenloantchq@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  16. Cô Nguyễn Bằng Phi

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  nguyenbangphi.tcm@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  17. Cô Nguyễn Thị Hoa

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email:  hoanguyenthi77@gmail.com

  Chi tiết >>

  18. ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  nmbdang@gmail.com

  Chi tiết >>

  19. ThS. Nguyễn Vũ Duy    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  duynv.ufm@gmail.com

  Chi tiết >>

  20. ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Trang    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  trangnguyen6289@gmail.com

  Chi tiết >>

  21. ThS. Trần Văn Trung    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  tv.trung@yahoo.com.vn

  Chi tiết >>

 

  22. TS. Ngô Minh Châu    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  vn169@yahoo.com

  Chi tiết >>

  23. NCS-ThS. Lê Thị Thúy Hằng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  hangleufm@gmail.com

  Chi tiết >>

 24. ThS. Phan Thị Lâm Viên    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  lamvien.phan@gmail.com

  Chi tiết >>

  25. TS. Trương Văn Khánh    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  vankhanh.ufm@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  26. NCS-ThS. Phạm Quỳnh Châu    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  

  Chi tiết >>

 

  27. ThS. Tô Thị Hồng Gấm

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  tothihonggam@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  28. ThS. Nguyễn Vũ Thân

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  nvuthan@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  29. ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  metyhn@yahoo.com

  Chi tiết >>

 

  30. Cô Trần Thị Phương Thanh

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email:  phuongthanh253@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  31. ThS. Trần Nam Hương    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  

  Chi tiết >>

   32. NCS-ThS. Trần Thị Thanh Nga    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  thanhnga1002@gmail.com

  Chi tiết >>

  33. ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  baongoc250588@gmail.com

  Chi tiết >>

  34. ThS. Chu Thị Thanh Trang    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  thanhtrangpk@gmail.com

  Chi tiết >>

  35. NCS-ThS. Vũ Thanh Tùng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  billvutung@yahoo.com

  Chi tiết >>

  36. NCS-ThS. Hoàng Tôn Thanh Uyên    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  httuyenufm@gmail.com

  Chi tiết >>

  37. ThS. Nguyễn Xuân Dũng    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  max.nxd@gmail.com

  Chi tiết >>

  38. TS. Phạm Thị Thanh Xuân    

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  ptxuanpt@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  39. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh     

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email:  hoalinhnguyen@gmail.com

  Chi tiết >>

  40. NCS-ThS. Phạm Thanh Truyền

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  phamthanhtruyen88@gmail.com

  Chi tiết >>

  41. NCS-ThS. Hồ Thu Hoài

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  hoaiho.ueh@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  42. ThS. Vũ Thị Tươi

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  thaonguyenxanh01487@yahoo.com

  Chi tiết >>

 

  43. Thầy Nguyễn Đình An

  Chức danh: Giảng viên

  Bộ môn: Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email:  ilovevn84@gmail.com

  Chi tiết >>

  44. Cô Võ Trần Sơn Nữ Tố Uyên

  Chức danh: Thư ký Khoa

  Bộ môn: 

  Email:  uyenvotran@gmail.com

  Chi tiết >>

  45. Thầy Đỗ Hồng Lâm

  Chức danh: Thư ký Khoa

  Bộ môn: 

  Email:  honglam0483@gmail.com

  Chi tiết >>