Thông báo sinh viên

Thông báo Về lịch học Giáo dục quốc phòng – an ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học và ký hiệ... 

Đăng bởi Admin
03 Tháng Tám 2017 5:00:00 CH
Xem thông báo ký hiệu và phân bổ địa điểm học Xem thông lịch học giáo dục quốc phòng - an ninh Xem thời khóa biểu học quốc phòng an - ninh Xem chi tiết >>

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên học kì cuối năm 2017 

Đăng bởi Admin
03 Tháng Tám 2017 4:52:00 CH
Sinh viên xem thông báo tại đây Xem chi tiết >>

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 

Đăng bởi Admin
27 Tháng Bảy 2017 6:00:00 CH
Sinh viên xem thông báo tại đây.. Xem chi tiết >>

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016 

Đăng bởi Admin
27 Tháng Bảy 2017 5:49:00 CH
Sinh viên xem kế hoạch tại đây Xem chi tiết >>

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2016 (Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ) cho sinh ... 

Đăng bởi Admin
27 Tháng Bảy 2017 5:44:00 CH
Sinh viên xem quyết định và danh sách tại đây.. Xem chi tiết >>