Thông báo sinh viên

Thông báo Về việc xử lý kết quả đăng ký học phần tín chỉ học kỳ cuối, năm 2017 khóa 16D bậc Đại họ... 

Đăng bởi Admin
24 Tháng Tám 2017 3:15:00 CH
Xem thông báo Xem danh sách xử lý học phần Xem chi tiết >>

Thông báo về kết quả xét học theo chuyên ngành đối với sinh viên khóa 16D chương trình đại trà thuộ... 

Đăng bởi Admin
19 Tháng Tám 2017 10:40:00 SA
Xem thông báo Kết quả xét chuyên ngành Danh sách sinh viên phải đăng ký lại chuyên ngành Xem chi tiết >>

Thông báo về việc xử lý kết quả học kỳ đầu, năm 2017 

Đăng bởi Admin
19 Tháng Tám 2017 10:36:00 SA
Xem thông báo Dự kiến danh sách sinh viên xếp hạng học lực yếu Dự kiến danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập Dự kiến danh sách sinh viên bị buộc thôi học Dự kiến danh sách sinh viên chuyển CTĐT Dự kiến danh sách sinh... Xem chi tiết >>